മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മര്‍മ്മകീലന്‍ Edit
    ഭര്‍ത്താവ്
    husband


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ peek, polyclinic, portage, quack, അഭീപ്സമാന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean