മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മര്‍ച്ചിത Edit
    തൂത്തുവാരി ശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട
    cleaned by rubbing


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ provender, set, പ്രേമലേഖനം, തൃണാവര്‍ത്തം, ജ്ഞാപക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean