മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മനോജ്ഞാ Edit
    രാജകുമാരി, സുന്ദരി
    princess, attractive


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hersey, overdraw, അയോമുഖി, അദ്ധ്വരന്‍, ഇട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean