മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മധുരനാരകം Edit
    ഒരിനം നാരകം
    a kind of orange tree


Entries from Datuk Database

മധുരനാരകം(നാമം):: ഒരിനം നാരകം ഓറഞ്ച്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ impart, ആല്ത്തറ, വേടം, മവുസ്, കൃതികൃത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean