മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മധുര Edit
    മധുരരസമുള്ള, മനോഹരമായ
    sweet, charming


Entries from Datuk Database

മധുര2(നാമം):: ചതകുപ്പ
മധുര2(നാമം):: കണ്ടിവെണ്ണ
മധുര2(നാമം):: തകരം
മധുര2(നാമം):: ഇരട്ടിമധുരം
മധുര2(നാമം):: പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം
മധുര2(നാമം):: കാകോളി
മധുര2(നാമം):: ശതാവരി
മധുര2(നാമം):: മേദ
മധുര2(നാമം):: തേനീത്ത
മധുര2(നാമം):: ചെഞ്ചീര
മധുര2(നാമം):: ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരു നഗരം
മധുര1(വിശേഷണം):: ഇനിപ്പുള്ള, മധുരമുള്ള
മധുര1(വിശേഷണം):: സ്വാദുള്ള
മധുര1(വിശേഷണം):: മനോഹരമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ parochial, അലുക്സമാസം, ചിഹ്നം, വിറങ്ങലിക്കുക, മാഘി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean