മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മദ്ധ്യമവയസ്സ് Edit
    ഇടപ്രായം
    the middle age


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disserve, rhumb, അപുരുഷ, അപഥ്യകാരി, അകൈശികം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean