മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണല്‍വീഥി Edit
    മണലുള്ള പ്രദേശം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ abscess, recuperate, supertax, അല്പം, ആടിത്തിങ്കള്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean