മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണങ്ങ് Edit
    ചെറിയ ഒരു തരം മീന്‍
    a kind of small fish


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ preservation, recoil, അവസ്കരകം, അക്ഷതാഡനം, അകുല്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean