മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മടവാര്‍ Edit
    ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളവള്‍, ഒരിനം മത്സ്യം
    a woman of twenty five years, a kind of fish


Entries from Datuk Database

മടവാര്‍(നാ. ബ.വ.):: സ്‌ത്രീകള്‍
മടവാര്‍(നാമം):: 25 വയസ്സുള്ളവള്‍
മടവാര്‍(നാമം):: ഒരിനം മത്സ്യം
മടവാര്‍(നാമം):: കടമ്പു മരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപദക്ഷിണം, യുദ്ധക്കളം, മാണവ, മുരിങ്ങ, ഏറുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean