മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മടല്‍ത്തേങ്ങ Edit
    പൊതിക്കാത്ത തേങ്ങ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രവല്ഹിക, , അതിരിക്ത, പൊല്ലാപ്പ്, ജ്യോതിഷം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean