മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഞ്ഞപ്പനി Edit
    ഒരു മാരകരോഗം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഞ്ഞാഴി, ഇടങ്ങാഴി, പ്രഹാസം, വാര്‍ത്ത, വഹതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean