മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മജ്ജ്ക Edit
    മജ്ജനം ചെയ്യുന്ന


Entries from Datuk Database

മജ്ജക(വിശേഷണം):: മജ്ജനംചെയ്യുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pioneer, പ്ലോഗ്, വത്സം, പണ്ടാരി, പ്രതിജ്ഞ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean