മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മജ്ജാരസം Edit
    ശുക്ലം
    semen


Entries from Datuk Database

മജ്ജാരസം(നാമം):: "മജ്ജയില്‍നിന്നുണ്ടാകുന്നത്", ശുക്ലം, മജ്ജാസാരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ get back, lard, send for, അകിഞ്ചില്‍ക്കര, പ്രൈവറ്റ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean