മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഘാഭവന്‍ Edit
    ശുക്രന്‍


മഘാഭവന്‍ Edit
    ശുക്രന്‍


Entries from Datuk Database

മഘാഭവന്‍(നാമം):: ശുക്രന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gargle, supposition, അജാവികം, വെളുതി, ഉണ്ണിയപ്പം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean