മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഗധ Edit
    തിപ്പലി, ഒരു രാജ്യം
    long pepper


Entries from Datuk Database

മഗധ(നാമം):: ഒറു രാജ്യം
മഗധ(നാമം):: തിപ്പലി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pornography, അര്‍ദ്ധഗ്രാസം, അകാവ്യ, ആയുസ്തോമം, ആംഗ്ലന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean