മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മക്കി Edit
    മക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inexpert, അംസല, അമ്പരന്ന, പരിനിഷ്ഠിത, കന്മഴ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean