മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മംഗലകര്‍മ്മം Edit
    ശുഭകര്‍മ്മം, വിവാഹം
    auspicious function


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ kith, rendezvous, ചക്രസംജ്ഞം, ചെമ്മരിയാട്, ഉച്ചൈശ്ശിരസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean