മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭ്രാത്രീയ Edit
    ഭ്രാതാവിനെ സംബന്ധിച്ച


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അയഃപ്രതിമ, അജപൗത്രി, ആഘൂര്‍ണ്ണ, വിരേചകം, പിരാന്ത്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean