മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭോജ്യസംഭവം Edit
    ഭക്ഷിച്ച വസ്തുവിന്റെ സാരം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ domestication, yet, cinemascope, അകൃതപരിശ്രമ, ഫലിനീ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean