മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭുതവാസം Edit
    താന്നിമരം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ linen, whereby, amenable, അവസം, അദ്ധ്വാന്തം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean