മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭാസ്കരദ്യുതി Edit
    വിഷ്ണു, സൂര്യശോഭ
    vishnu, brilliance of the sun


Entries from Datuk Database

ഭാസ്കരദ്യുതി(നാമം):: സൂര്യപ്രകാശം
ഭാസ്കരദ്യുതി(നാമം):: വിഷ്ണു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean