മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭാവസന്ധി Edit
    രണ്ടു വിരുദ്ധഭാവങ്ങള്‍കൂടി ചേരുന്നതായി വര്‍ണ്ണിക്കുന്ന ഒരു അലങ്കാരം


Entries from Datuk Database

ഭാവസന്ധി(നാമം):: ഒരു അലങ്കാരം (രണ്ടു വിരുദ്ധഭാവങ്ങള്‍ കൂടിച്ചേരുന്നതായി വര്‍ണിക്കുന്നത്)
ഭാവസന്ധി(നാമം):: (ജ്യോ.) ഒരു ഭാവം അവസാനിക്കുകയും അടുത്തഭാവം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hard facts, poniard, set fire to, അനീലവാജി, ചക്രവാകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean