മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭാവസന്ധി Edit
    രണ്ടു വിരുദ്ധഭാവങ്ങള്‍കൂടി ചേരുന്നതായി വര്‍ണ്ണിക്കുന്ന ഒരു അലങ്കാരം


Entries from Datuk Database

ഭാവസന്ധി(നാമം):: ഒരു അലങ്കാരം (രണ്ടു വിരുദ്ധഭാവങ്ങള്‍ കൂടിച്ചേരുന്നതായി വര്‍ണിക്കുന്നത്)
ഭാവസന്ധി(നാമം):: (ജ്യോ.) ഒരു ഭാവം അവസാനിക്കുകയും അടുത്തഭാവം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ recycle, അലാബു, ആതുരശുശ്രൂഷ, ചമ്പാവതി, വൈദര്‍ഭി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean