മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭാവരൂപം Edit
    കൃതികൃത്ത്


Entries from Datuk Database

ഭാവരൂപം(നാ. വ്യാക.):: കൃതികൃത്ത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അചലപ്പെണ്ണ്, അയന്ന്, വിജര, വനി, മാനസൗകസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean