മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭാഗണം Edit
    ഭഗണം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അശ്മമയ, അശ്രുകല, ആനുഗതിക, ചെണ്ടക്കാരന്‍, മുഖ്യനൃപതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean