മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭദ്രകാഷ്ഠം Edit
    ദേവതാരം


Entries from Datuk Database

ഭദ്രകാഷ്ഠം(നാമം):: ദേവതാരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ melting point, അയോദണ്ഡം, ഭങ്കാരി, അപൂര്‍വ്വ, അനപത്യത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean