മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭദ്രകം Edit
    പെരമുത്തങ്ങ, ദേവതാരം


Entries from Datuk Database

ഭദ്രകം(നാമം):: പെരുമുത്തങ്ങ
ഭദ്രകം(നാമം):: ദേവതാരം
ഭദ്രകം(നാമം):: ഒരിനം പയറ്
ഭദ്രകം(വൃത്ത.):: ഒരു വൃത്തം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deliration, legible, setter, slug, telepathy


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean