മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബ്രാഹ്മണബ്രൂവന്‍ Edit
    പാപ്പാന്‍, ബ്രാഹ്മണനായി ജനിച്ചിട്ട് ബ്രാഹ്മണകര്‍മ്മം ചെയ്യാത്തവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dildo, extirpation, ഭ്രാതൃസ്നേഹ, ബേക്കറി, മസികം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean