മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബ്രഹ്മബന്ധു Edit
നാമം
    പേരിന്നു മാത്രം ബ്രാഹ്മണനായവന്‍
More details: കുലാചാരത്തില്‍ നിഷ്ഠയില്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണജാതിക്കാരന്‍


Entries from Datuk Database

ബ്രഹ്മബന്ധു(നാമം):: പേരിനുമാത്രം ബ്രാഹ്മണനായവന്‍ (കുലാചാരത്തില്‍ നിഷ്ഠയില്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണജാതിക്കാരന്‍)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ furro, chemosynthesis, മര്‍മ്മാവരണം, പ്രയതനം, പങ്ങുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean