മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബുധമതം Edit
    അറിവുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം


Entries from Datuk Database

ബുധമതം(നാമം):: അറിവുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആദാപനം, മിത്രോദയം, മൂളുക, അല്പേതര, തൃക്ഷന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean