മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബുദ്ധം Edit
    ജ്ഞാനം, അറിയപ്പെട്ടത്,


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇക്ഷ്വാകു, പ്രാഞ്ജലി, ഗുണിക്കുക, ങകാരം, നീരസഭാവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean