മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബീജപുര Edit
നാമം
    വള്ളിനാരകം, മാതള നാരകം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brine, അര്‍ത്ഥഭൃത്ത്, ആരഭടി, ഇത്രടം, വിഷാനനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean