മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബാഹ്യാഘോതം Edit
നാമം
    പുറമേമാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുറിവ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inadequate, recidivist, അജന്തം, ഇരുപത്, ചെഴി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean