മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബാണവൃഷ്ടി Edit
    അമ്പുകല്‍ തുടരെ തുടരെ വര്‍ഷിക്കല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ communise, ആളുരു, ഇക്ഷുപാകം, ചന്ദ്രമാര്‍ഗ്ഗം, ഇന്ത്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean