മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

hard Edit
    കടുപ്പമുള്ള, കട്ടിയായ, ഉറപ്പുള്ള, ദൃഢമായ
    Very strong or vigorous


hard Edit
    ക്ലേശകരമായ, പ്രയാസമേറിയ
    Not easy; requiring great physical or, mental effort to accomplish or comprehend or endure


hard Edit
    ദാരുണമായ
    Unfortunate or hard to bear


hard Edit
Adjective
    not easy; requiring great physical or mental effort to accomplish or comprehend or endure
eg: why is it so hard for you to keep a secret?


hard Edit
Adjective
    dispassionate
eg: took a hard look


hard Edit
Adjective
    dispassionate
eg: a hard bargainer


hard Edit
Adjective
    resisting weight or pressure


hard Edit
Adjective
    very strong or vigorous
eg: a hard left to the chin


hard Edit
Adjective
    characterized by effort to the point of exhaustion; especially physical effort
eg: hard labor


hard Edit
Adjective
    produced without vibration of the vocal cords


hard Edit
Adjective
    (of light) transmitted directly from a pointed light source


hard Edit
Adjective
    (of speech sounds); produced with the back of the tongue raised toward or touching the velum
eg: Russian distinguished between hard consonants and palatalized or soft consonants


hard Edit
Adjective
    given to excessive indulgence of bodily appetites especially for intoxicating liquors
eg: a hard drinker


hard Edit
Adjective
    being distilled rather than fermented; having a high alcoholic content
eg: hard liquor


hard Edit
Adjective
    unfortunate or hard to bear
eg: had hard luck


hard Edit
Adjective
    dried out
eg: hard dry rolls left over from the day before


hard Edit
Adverb
    with effort or force or vigor
eg: the team played hard


hard Edit
Adverb
    with effort or force or vigor
eg: worked hard all day


hard Edit
Adverb
    with effort or force or vigor
eg: pressed hard on the lever


hard Edit
Adverb
    with effort or force or vigor
eg: hit the ball hard


hard Edit
Adverb
    with effort or force or vigor
eg: slammed the door hard


hard Edit
Adverb
    with firmness
eg: held hard to the railing


hard Edit
Adverb
    earnestly or intently
eg: thought hard about it


hard Edit
Adverb
    earnestly or intently
eg: stared hard at the accused


hard Edit
Adverb
    causing great damage or hardship
eg: industries hit hard by the depression


hard Edit
Adverb
    slowly and with difficulty
eg: prejudices die hard


hard Edit
Adverb
    indulging excessively


hard Edit
Adverb
    into a solid condition
eg: concrete that sets hard within a few hours


hard Edit
Adverb
    very near or close in space or time
eg: it stands hard by the railroad tracks


hard Edit
Adverb
    very near or close in space or time
eg: they were hard on his heels


hard Edit
Adverb
    very near or close in space or time
eg: a strike followed hard upon the plant's opening


hard Edit
Adverb
    with pain or distress or bitterness
eg: he took the rejection very hard


hard Edit
Adverb
    to the full extent possible; all the way
eg: hard alee


hard Edit
Adverb
    to the full extent possible; all the way
eg: the ship went hard astern


hard Edit
Adverb
    to the full extent possible; all the way
eg: swung the wheel hard left


hard
    പൊല്ലാ, പൊല്ലാത, കഠോര, കഠിന, ജഠര, ടുണ്ടുക, ദാരുണ, ഇഴയുക, സ്ഥിര, ദുഃഖച്ഛിന്ന, ഖര, വജ്ര, കീകസ, പ്രഗാഢ, കീട, സ്ഥേയസ്സ്, സ്ഥേഷ്ഠ, ഗ്രാവ, കര്‍ക്കര, കര്‍ക്കശ, സ്ത്യാന


Entries from Olam Open Database

Hard()::
    ഉടനെ,
    ബുദ്ധിമുട്ടോടെ,
Hard(adjective)::
    പരുഷമായ,
    കഠിനമായ,
    കടുപ്പമുള്ള,
    ഉറപ്പുള്ള,
    കട്ടിയായ,
    ദൃഢമായ,
    ദുസ്സഹമായ,
    പരുക്കനായ,
    കര്‍ശനമായ,
    തീക്ഷണമായി,
    രൂക്ഷമായി,
    ക്രൂരമായ,
Hard(adverb)::
    വൈഷമ്യത്തോടെ,
    അത്യാവശ്യമായി സോത്സാഹം,
    കഠിനപ്രയത്‌നത്താല്‍,
Hard(noun)::
    ഉറപ്പുളള,
    കടുപ്പമുളള,
    വൈഷമ്യതമുണ്ടാകത്തക്കുവണ്ണം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ normalize, വീര്‍, മാനേലുംകണ്ണി, മധുകൃത്ത്, ആപത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean