മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബഹുരൂപന്‍ Edit
    ബ്ഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവന്‍


Entries from Datuk Database

ബഹുരൂപന്‍(നാമം):: ബ്രഹ്മാവ്
ബഹുരൂപന്‍(നാമം):: വിഷ്ണു
ബഹുരൂപന്‍(നാമം):: ശിവന്‍
ബഹുരൂപന്‍(നാമം):: സൂര്യന്‍
ബഹുരൂപന്‍(നാമം):: കാമദേവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ silkworm, theorem, അവല്, അമദ, അകാമദ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean