മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pink Edit
    ഒരു തരം പൂവ്, പാടലവര്‍ണ്ണം


pink Edit
    തുളയ്ക്കുക, കുത്തിയിറക്കുക


pink Edit
Adjective
    of a light shade of red


pink Edit
Noun
    a light shade of red


pink Edit
Noun
    any of various flowers of plants of the genus Dianthus cultivated for their fragrant flowers


pink Edit
Noun
    a person with mildly leftist political views


pink Edit
Verb
    make light, repeated taps on a surface


pink Edit
Verb
    sound like a car engine that is firing too early
eg: The car pinked when the ignition was too far retarded


pink Edit
Verb
    cut in a zigzag pattern with pinking shears, in sewing


Entries from Olam Open Database

Pink(adjective)::
    ഇളം ചുവപ്പുള്ള,
    ഏറ്റവും നല്ല അവസ്ഥ,
    ശ്വേതരക്തവര്‍ണ്ണമുള്ള,
    ഇളം ചുവപ്പ്,
    ചെറിയ പായ്ക്കപ്പല്‍,
    കുത്തിമുറിക്കുക,
Pink(noun)::
    ഒരു തരം പൂവ്‌,
    ഇളം ചുവപ്പ്‌,
    പരമോത്‌ക്കര്‌ഷം,
    പാടലവര്‍ണ്ണം,
    ശ്വേതരക്തച്ചായം,
    ആരോഗ്യസിദ്ധി,
    ലക്ഷണപൂര്‍ത്തി,
    ശ്വേതരക്തവര്‍ണ്ണം,
    ഇളം ചുവപ്പ്‌ നിറം,
    ഒരു ചെടി,
Pink(verb)::
    തുളയ്‌ക്കുക,
    കുത്തിയിറക്കുക,
    അരിക്‌ പല്ലുപല്ലായി മുറുക്കുക,
    പൊട്ടിത്തെറിക്കുക,
    നല്ലവാസനയുള്ള പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടി,
    ഒരുതരം മത്സ്യംതുളയ്ക്കുക,
    മിഴിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ controvertible, അലുക്സമാസം, പ്രമദ, പുരുഷത്വം, ഗണ്ഡക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean