മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബഹിര്‍വ്യസനം Edit
    വിടവൃത്തി


Entries from Datuk Database

ബഹിര്‍വ്യസനം(നാമം):: വിടവൃത്തി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ res gestae, valid, agate, അക്ലാവ്, ഇഴുക്കം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean