മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബലാഗുളംച്യാദി Edit
    തലയില്] തേയ്ക്കാനുള്ല ഒരു തരം വായ്പെണ്ണ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ electronic, അലേശ, അറു, പല്ലിളിക്കുക, കൂനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean