മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബര്‍ബ്ബരന്മാര്‍ Edit
    ബര്‍ബ്ബരദേസവാസികള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chaise, dynamo, teethe, വെടുപ്പ്, അംശുദാതാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean