മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബര്‍ബ്ബടം Edit
    രാജാമാഷം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gangrene, അണിവെടി, ആലാത്തി, ഭിക്ഷാര്‍ത്ഥി, വാഹ്ലീകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean