മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബര്‍ബ്ബടം Edit
    രാജാമാഷം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ usurp, അഭ്യമിതന്‍, ഇന്തുക, ചില്ലിക്കുക, യാതനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean