മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബദരീകാശ്രമം Edit
    ഹിമാലയത്തില്‍ \2\3\2\1\0 അടി ഉയരത്തില്‍ ഗംഗയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനത്തിനു, സമീബമുള്ള ഒരു പുണ്യ സ്ഥലം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ air pocket, അകപ്പറങ്കി, ആന്തക്കോല്‍, വരണം, തെറിച്ചവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean