മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഫുല്ലനം Edit
നാമം
    കാറ്റുതിക്കേറ്റല്‍, വികസിപ്പിക്കല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ careless, അനഡുജ്ജിഹ്വ, മെഴുക്കുക, അതീതേദ്യു, പുല്ലട


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean