മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഫലശാലി Edit
    ധാരാളം കായുള്ള


Entries from Datuk Database

ഫലശാലി(വിശേഷണം):: ധാരാളം കായുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ be, silver jubilee, അപീനസം, അതിഥീകൃത, ആത്മഗുപ്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean