മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഫലഭഗം Edit
    ഫലം അനുഭവിപ്പിക്കല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ misjudge, ആനൈപുണ്യം, ഇന്ദുമുഖി, പാരമ്പര്യശാസ്ത്രം, ഝാലി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean