മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്ലീഹോദരം Edit
    പ്ലീഹ സംബന്ധിച്ച


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ emboss, മഹാപ്രളയം, ഉദ്ദേശകം, school master, ഉപപ്രലോഭനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean