മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രേതകം Edit
നാമം
    പ്രേതം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ auburn, furnish, അവ്വപുരുഷന്‍, അവേധ്യ, അകാഷായ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean