മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രിയസഖം Edit
    കരിങ്ങാലി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ kingpin, വചനീയ, വര്‍ണ്ണികന്‍, വിളാകം, മധ്വാസവം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean