മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രാഭവം Edit
    ശ്രേഷ്ഠത, പ്രഭുത്വം
    greatness, lordliness


പ്രാഭവം
    glory


പരാഭവം Edit (ഏകവചനം)
    തോല്‍വി, മടക്കം,അവമാനം , നാശം
    failure, retreat


Entries from Datuk Database

പരാഭവം(നാമം):: തോല്‍വി, മടക്കം
പരാഭവം(നാമം):: അപമാനം
പരാഭവം(നാമം):: നാശം
പരാഭവം(നാമം):: വേര്‍പാട്
പ്രാഭവം(നാമം):: പ്രഭുത്വം
പ്രാഭവം(നാമം):: ശ്രഷ്ഠത, മേന്മ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ benzene, misapprehend, അയാള്‍, അഹുത, വാരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean