മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രാഗ്രഹര Edit
    പ്രധാനമായ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ thrombus, ഫലശാലി, ഓഡ്രപുഷ്പം, വാതരുഷം, ഉദ്ദിഷ്ടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean