മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രസൂജിതം Edit
    അതിവേദന


പ്രസൂജിതം Edit
    പ്രസൂത നോക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകാരുണ്യം, അദൂരവര്‍ത്തി, യക്ഷം, അസാന്നിദ്ധ്യം, ആനപ്പിണ്ടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean